วันที่
ชื่อเรื่อง
12  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2565
จ้างทำป้ายไวนิลห้ามผ่าน อันตราย ตลิ่งทรุด ถนนทรุด จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2565
จ้างลงดินลูกรังเพื่อซ่อมแซมถนน ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2565
จ้างทำกันชนลากพ่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2565
จ้างทำรถพ่วงลากจูงเอนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุประปา จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเข้ากลุ่มบ้านนางสัมฤทธิ์ พลพิทักษ์ หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2565
ซื้อผ้าอ้อมสำเร็จรูป ตามโครงการดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการที่มีปัญหาการกลั้นปัสสาวะ หรืออุจจาระ ตามสิทธิประโยชน์ผ้าอ้อมสำเร็จรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง