วันที่
ชื่อเรื่อง
25  ม.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์ป้องกันและควบคุมไฟป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ท่อและอุปกรณ์ประปา) จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2566
จ้างเช่าเครื่องขยายเสียง โครงการส่งเสริมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2566
จ้างติดตั้งเต็นท์ โครงการส่งเสริมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2565
ซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2565
จ้างเติมน้ำยาเคมีดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2565
จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ธ.ค. 2565
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กง ๓๒๕๑ ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง