องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี: www.nasom.go.th
 
 
 


โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างมีวินัยและซื่อสัตย์สุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี


กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ  
 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม  นำโดย นางสาวทศพร  เดชรักษา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม  ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม นำพนักงานส่วนตำบล  เจ้าหน้าที่และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม ทำกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ  ทุกวันจันทร์ของปีงบประมาณ    พ.ศ. 2565  (  1 ตุลาคม   2564 -  กันยายน   2565  )
 กิจกรรมเคารพธงชาติ  สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำแผ่เมตตาและกล่าวคำปฏิญาณ  
 ( ข้าพเจ้าขอปฏิญาณว่า  
 ข้อ 1 ข้าพเจ้าจะจงรักภักดีต่อชาติ  ศาสนาและพระมหากษัตริย์ ทั้งจะรักษาไว้และปฏิบัติตาม ซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ
 ข้อ 2 ข้าพเจ้าจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต  เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประชาชน ของท้องถิ่น ของประเทศชาติ
 ข้อ 3 ข้าพเจ้าจะยึดมั่น ตามหลักธรรมาภิบาล  และศีลธรรมอันดี เพื่อเทิดทูนและรักษาไว้ ซึ่งสถาบันสำคัญของชาติ

2023-01-04
2022-10-21
2022-09-23
2022-08-09
2022-04-29
2022-04-29
2022-04-29
2022-04-29
2022-04-12
2022-03-11