องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี: www.nasom.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 135 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใส ( ITA ) ประจำปี พ.ศ. 2567 [ 23 ก.พ. 2567 ]7
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 15 ก.พ. 2567 ]7
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 15 ก.พ. 2567 ]15
4 รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2566 [ 26 ม.ค. 2567 ]2
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2567 และสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2568 [ 25 ม.ค. 2567 ]2
6 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ) [ 22 ม.ค. 2567 ]8
7 แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ในเขตอบต.นาโสมฯ [ 17 ม.ค. 2567 ]484
8 ประกาศ ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2566 [ 12 ม.ค. 2567 ]6
9 คู่มือการรับรองเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ [ 6 ธ.ค. 2566 ]6
10 คู่มือการรับรองเป็นองค์กรสวัสดิการชุมชน [ 6 ธ.ค. 2566 ]5
11 ประชาสัมพันธ์ การดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2566 [ 11 ต.ค. 2566 ]22
12 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลบทบาทภารกิจของกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม [ 4 ต.ค. 2566 ]29
13 ประชาสัมพันธ์ การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 4 ต.ค. 2566 ]23
14 ประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2567 [ 2 ต.ค. 2566 ]22
15 ประชาสัมพันธ์ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถใช้แอปพลิเคชันแสดงตนขอใช้สิทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นและการออกเสียงประชามติ [ 27 ก.ย. 2566 ]25
16 ประกาศ การใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2567 [ 19 ก.ย. 2566 ]23
17 ประกาศประชาสัมพันธ์การเผยแพร่ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2567 [ 19 ก.ย. 2566 ]24
18 ประกาศเปิดรับสมัครเด็กนักเรียน ปีการศึกษา 2566 [ 15 มี.ค. 2566 ]42
19 รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 พร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดลพบุรี [ 20 ก.พ. 2566 ]71
20 ประชาสัมพันธ์แบบประเมินทักษะพ่อ แม่ ผู้ปกครองในการอบรมเลี้ยงดูบุตรหลาน [ 23 ม.ค. 2566 ]46
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7