องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี: www.nasom.go.th
 
 
 


การมีส่วนร่วมของบุคคลภายนอกผ่านคณะกรรมการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม ประจำปีงบประมาณ 2565


การประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม
    เมื่อวันที่ 14  มกราคม   2565  เวลา 13.30 น. คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม คณะกรรมการประกอบด้วย  นายสมทรง    ช้างชนะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม  เป็นประธานกรรมการ   รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม ผู้แทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม บุคคลภายนอก ได้แก่   ผู้แทนส่วนราชการโรงเรียน/หน่วยงานในตำบลนาโสม  ผู้ทรงคุณวุฒิจากชุมชน/หมู่บ้าน ตัวแทนประชาคมหมู่บ้าน เป็นกรรมการ โดยประชุมหารือในประเด็นการกำหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น กรอบนโยบาย ทิศทางพัฒนาหมู่บ้านหรือชุมชน และเห็นชอบแนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
 

2023-01-04
2022-10-21
2022-09-23
2022-08-09
2022-04-29
2022-04-29
2022-04-29
2022-04-29
2022-04-12
2022-03-11