องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี: www.nasom.go.th
 
 
 


การมีส่วนร่วมของบุคคลภายนอกผ่านการประชุมประชาคมหมู่บ้าน /ประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม ประจำปีงบประมาณ 2565


การประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพื่อรับฟังปัญหาความต้องการและแนวทางการพัฒนาของแต่ละหมู่บ้าน
 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี โดยคณะผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบลนาโสม ปลัดอำเภอประจำตำบลนาโสม ลงพื้นที่ดำเนินการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพื่อปรับปรุงแผนพัฒนาหมู่บ้านและเสนอโครงการเข้าสู่ที่ประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ภายในเขตพื้นที่ตำบลนาโสม เพื่อรับฟังปัญหาความต้องการและแนวทางการพัฒนาของแต่ละหมู่บ้าน ผ่านการใช้แผนพัฒนาหมู่บ้านเป็นเครื่องมือในการพัฒนา ตลอดจนบูรณาการดำเนินการร่วมกันอย่างมีส่วนร่วมในทุกระดับ  อันนำไปสู่การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพ  ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสมได้ลงพื้นที่ประชุมประชาคมหมู่บ้านแล้วเสร็จ  ครบทั้ง 6 หมู่บ้าน ระหว่างวันที่ 5 – 12  มีนาคม   2565

2023-01-04
2022-10-21
2022-09-23
2022-08-09
2022-04-29
2022-04-29
2022-04-29
2022-04-29
2022-04-12
2022-03-11