องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี: www.nasom.go.th
 
 
 


โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะชุมชน ขับเคลื่อนถังขยะเปียกลดโลกร้อน ในครัวเรือนตำบลนาโสม หมู่ที่ 1


วันพุธ ที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2566
นายสมทรง ช้างชนะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม ประธานคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลมูลฝอยองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม บูรณาการร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)หมู่ที่ 1 และคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การส่งเสริมการคัดแยกขยะชุมชน  ขับเคลื่อนถังขยะเปียกลดโลกร้อนในครัวเรือนตำบล
นาโสม หมู่ที่ 1 บ้านนาโสม ให้มีถังขยะเปียกลดโลกร้อน ครบร้อยละ 100 ทุกครัวเรือน 
🚮🚮🚮🚮🚮🚮





2023-09-15
2023-08-31
2023-08-29
2023-08-22
2023-04-12
2023-04-12
2023-04-07
2023-04-05
2023-04-03
2023-04-03