องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี: www.nasom.go.th
 
 
 


โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะชุมชน ขับเคลื่อนถังขยะเปียกลดโลกร้อน ในครัวเรือนตำบลนาโสม หมู่ที่ 1


วันพุธ ที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2566
นายสมทรง ช้างชนะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม ประธานคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลมูลฝอยองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม บูรณาการร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)หมู่ที่ 1 และคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การส่งเสริมการคัดแยกขยะชุมชน  ขับเคลื่อนถังขยะเปียกลดโลกร้อนในครัวเรือนตำบล
นาโสม หมู่ที่ 1 บ้านนาโสม ให้มีถังขยะเปียกลดโลกร้อน ครบร้อยละ 100 ทุกครัวเรือน 
🚮🚮🚮🚮🚮🚮

2023-01-04
2022-10-21
2022-09-23
2022-08-09
2022-04-29
2022-04-29
2022-04-29
2022-04-29
2022-04-12
2022-03-11