องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี: www.nasom.go.th
 
 
 


โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หลักสูตรจัดตั้งประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗


องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสมและองค์การบริหารส่วนตำบลซับตะเคียน ร่วมจัดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หลักสูตรจัดตั้งประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ขึ้นในวันที่ ๑๓ - ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม โดยมี นายสมทรง ช้างชนะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม เป็นประธานเปิดโครงการฯ   มีประชาชนในพื้นที่ตำบลนาโสมและซับตะเคียนเข้ารับการฝึกอบรมทั้งหมดรวม ๔๐ คน  เนื้อหาการฝึกอบรมประกอบด้วย ภาคบรรยายและภาคปฏิบัติ เช่น บทบาทและภารกิจฝ่ายป้องกันและบรรเทาฯ , การจัดการภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชน , การเฝ้าระวังวิเคราะห์ความเสี่ยงและแจ้งเตือนภัย , การป้องกันและระงับอัคคีภัย , ปฐมพยาบาลเบื้องต้น , การกู้ภัยเบื้องต้น

2024-04-25
2024-04-10
2024-02-23
2024-01-13
2023-12-22
2023-12-20
2023-12-05
2023-11-20
2023-09-15
2023-08-31