องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี: www.nasom.go.th
 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม ได้ดำเนินโครงการถังขยะเปียกในครัวเรือน


องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม ได้ดำเนินโครงการถังขยะเปียกในครัวเรือน ลดโลกร้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม
โดยมีวัตถุประสงค์
1 เพื่อขับเคลื่อนการลดปริมาณและคัดแยกขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกในครัวเรือนในระดับพื้นที่
2. เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้การจัดการ “ขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกในครัวเรือน” และเพื่อประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลต่างๆ ในพื้นที่
3 เพื่อขยายผลสู่การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการรักษาสิ่งแวดล้อมและบูรณาการความร่วมมือในการจัดการสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นสอดคล้องหลักการของเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน
4 เพื่อลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้

2024-04-25
2024-04-10
2024-02-23
2024-01-13
2023-12-22
2023-12-20
2023-12-05
2023-11-20
2023-09-15
2023-08-31