องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี: www.nasom.go.th
 
 
 


การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ เกี่ยวกับ โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองลำสนธิ พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ หมู่ที่ 1 ตำบลนาโสม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี


วันที่  7  พฤศจิกายน   2566  การประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพัง ริมคลองลำสนธิ หมู่ที่ 1   ตำบลนาโสม
ผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้าน  มีจำนวนทั้งหมด  34  คน  ประกอบด้วย  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล   นาโสม เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม ผู้อำนวยการกองช่าง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ผู้ช่วยนายช่างโยธา  กำนันตำบลนาโสม ผู้นำชุมชน หมู่ที่ 1 และประชาชน เข้าร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้าน  บ้านนาโสม  หมู่ที่ 1   ณ  ศูนย์สาธิตเพื่อการตลาดตำบลนาโสม  อำเภอชัยบาดาล  จังหวัดลพบุรี 
ที่ประชุมประชาคมหมู่บ้าน บ้านนาโสม หมู่ที่ 1   ตำบลนาโสม    มีมติเห็นชอบเสนอโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกัน ตลิ่งพัง ริมคลองลำสนธิ หมู่ที่ 1  ตำบลนาโสม
องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม  ได้ทำหนังสือส่งสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลพบุรี  ตามหนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม  ที่ ลบ 78201/624 ลงวันที่  18  ธันวาคม  2566  เรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณสำหรับงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพัง ริมคลองลำสนธิ หมู่ที่ 1   ตำบลนาโสม

2024-04-25
2024-04-10
2024-02-23
2024-01-13
2023-12-22
2023-12-20
2023-12-05
2023-11-20
2023-09-15
2023-08-31