องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี: www.nasom.go.th
 
 
สภาอบต. 

นายสมเดช ปรีชานนท์  

ประธานสภา อบต.นาโสม
สมาชิกสภา อบต.นาโสม หมู่ที่ 6
โทรศัพท์ 083-9637232
 นายสิงห์โต ดวงสุดา
นางสาวทศพร เดชรักษา
รองประธานสภา อบต.นาโสม
สมาชิกสภา อบต.นาโสม หมู่ที่1
โทรศัพท์ 087-8301760

เลขานุการสภา อบต.นาโสม
โทรศัพท์ 089-8039296
นางญาณัจฉรา จิตรซื่อตรง นายจันทร์ นุ่มสำลี นายทองปาน กระจังทอง นายสุพัฒน์ชัย โพธิ์หอม
สมาชิกสภา อบต.นาโสมหมู่ที่2
สมาชิกสภา อบต.นาโสม หมู่ที่3 สมาชิกสภา อบต.นาโสม หมู่ที่ 4 สมาชิกสภา อบต.นาโส
หมู่ที่ 5
โทรศัพท์ 086-1273285
โทรศัพท์ 098-4609461
โทรศัพท์ 081-9942802
โทรศัพท์ 089-2393947