องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี: www.nasom.go.th
 
 
กองคลัง
 


นางสาวผกาวรรณ์  รู้การนา
 


ผู้อำนวยการกองคลัง
 


นางสาวจามรี  ทับพุ่ม

-ว่าง-
เจ้าพนักงานพัสดุ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีนางสาวบุญเรือน  นิลประภา

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี(ลูกจ้างประจำ)นางเทวิกา  สังขีด

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้