องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี: www.nasom.go.th
 
 
กองช่าง
 


นายสุรศักดิ์  ป้องโส
 


ผู้อำนวยการกองช่าง
 


(ว่าง)


นายช่างโยธา

นายถิรวัสส์  สุขใส


ผู้ช่วยนายช่างโยธา