องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี: www.nasom.go.th
 
 
สถานที่ท่องเที่ยว

วัดเขาสมโภชน์

วัดเขาตำบล

แหล่งท่องเที่ยว นวัตวิถี บ้านนาโสม

สะพานไม้ไผ่

เขานางนอน