องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี: www.nasom.go.th
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ

 นางสาวทศพร เดชรักษา  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม
โทร 089-8039296
 
-ว่าง-รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสมนายชยน พูนสง่า


นางสาวผกาวรรณ์  รู้การนา
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร 090-975-5997

ผู้อำนวยการกองคลัง
082-2334680


นายสุรศักดิ์  ป้องโส
นางสาวทศพร เดชรักษา
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร 061-4797393

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
โทร 089-8039296