องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี: www.nasom.go.th
 
 
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 


นางสาวทศพร เดชรักษา
 


ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 


นางบุญเรือน  อาจปรุ


ครูชำนาญการ

นางสาวภัคสุดา  ดวงสุดา


ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวปริศนา  เสาแก่น


คนงานทั่วไป