องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี: www.nasom.go.th
 
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น [ 28 เม.ย. 2565 ]92
2 ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบรรจุผู้ออกจากราชการไปแล้วกลับเข้ารับราชการ [ 28 เม.ย. 2565 ]92
3 ประกาศ ก.อบต.จ.ลพบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2558 [ 28 เม.ย. 2565 ]93
4 ประกาศ ก.อบต.จ.ลพบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีมีเหตุพอเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน พ.ศ.2563 [ 28 เม.ย. 2565 ]90
5 ประกาศ ก.อบต.จ.ลพบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ.2562 [ 28 เม.ย. 2565 ]99
6 ประกาศ ก.อบต.จ.ลพบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 [ 28 เม.ย. 2565 ]85
7 หนังสือ สนง. ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ที่ มท 0809.4 ว 38 เรื่องการพัฒนาครูและบุคลากรทาทงการศึกษาองค์กรปกคลองส่วนท้องถิ่นสายงานการสอน [ 28 เม.ย. 2565 ]84
8 ประกาศ ก.อบต.จ.ลพบุรี เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล (แก้ไขเพิ่มเติม) [ 28 เม.ย. 2565 ]87
9 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 1 เม.ย. 2563 ]215