องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี: www.nasom.go.th
 
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 22 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 3 ต.ค. 2565 ]34
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม เรื่อง การใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 [ 19 ก.ย. 2565 ]32
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเผลแพร่ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 [ 19 ก.ย. 2565 ]32
4 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 [ 7 ก.ย. 2564 ]232
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม เรื่อง การใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2565 [ 7 ก.ย. 2564 ]178
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม เรื่อง ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 7 ก.ย. 2564 ]175
7 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 13 พ.ค. 2564 ]197
8 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ส่วนที่2) [ 13 พ.ค. 2564 ]241
9 รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2564 แผนงานการรักษาความสงบภายใน [ 13 พ.ค. 2564 ]193
10 รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2564 แผนงานบริหารงานทั่วไป [ 13 พ.ค. 2564 ]193
11 รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2564 แผนงานการศึกษา [ 13 พ.ค. 2564 ]188
12 ายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2564 แผนงานสาธารณสุข [ 13 พ.ค. 2564 ]188
13 รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2564 แผนงานเคหะและชุมชน [ 13 พ.ค. 2564 ]190
14 รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2564 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน [ 13 พ.ค. 2564 ]192
15 รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2564 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ [ 13 พ.ค. 2564 ]189
16 รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2564 แผนงานการเกษตร [ 13 พ.ค. 2564 ]211
17 รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2564 แผนงานการพาณิชย์ [ 13 พ.ค. 2564 ]188
18 รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2564 แผนงานงบกลาง [ 13 พ.ค. 2564 ]192
19 รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2564 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา [ 13 พ.ค. 2564 ]189
20 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 21 เม.ย. 2563 ]206
 
หน้า 1|2