องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี: www.nasom.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 138 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 ประกาศเปิดรับสมัครเด็กนักเรียน ปีการศึกษา 2566 [ 15 มี.ค. 2566 ]45
22 รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 พร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดลพบุรี [ 20 ก.พ. 2566 ]74
23 ประชาสัมพันธ์แบบประเมินทักษะพ่อ แม่ ผู้ปกครองในการอบรมเลี้ยงดูบุตรหลาน [ 23 ม.ค. 2566 ]47
24 ประกาศ เรื่อง สุจริต โปร่งใส อบต.นาโสม ใสสะอาด 2566 [ 4 ม.ค. 2566 ]44
25 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 21 ต.ค. 2565 ]34
26 รับสมัคนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคี อบต.สัมพันธ์ต้านยาเสพติด อำเภอชัยบาดาล ครั้งที่ ๑๙ [ 28 ก.ย. 2565 ]33
27 ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ [ 26 ก.ย. 2565 ]85
28 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 16 ก.ย. 2565 ]82
29 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ [ 12 ก.ย. 2565 ]90
30 กำหนดหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุฯ [ 15 ส.ค. 2565 ]74
31 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 21 ก.ค. 2565 ]28
32 การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพ.ศ.2562 ประจำปี 2565 [ 24 มิ.ย. 2565 ]130
33 ผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ตำบลนาโสม [ 3 มิ.ย. 2565 ]32
34 การดำเนินงานตามกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 [ 26 พ.ค. 2565 ]26
35 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนลดใช้ถุงพลาสติก [ 26 พ.ค. 2565 ]42
36 ประกาศให้ความการช่วยเหลือประชาชน เรื่อง ถุงยังชีพโควิด-19 [ 26 เม.ย. 2565 ]141
37 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 25 เม.ย. 2565 ]22
38 รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 พร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดลพบุรี [ 25 มี.ค. 2565 ]167
39 6 วิธีง่าย ๆ อยู่บ้านอย่างไรให้ประหยัดไฟ [ 3 มี.ค. 2565 ]33
40 ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม เรื่อง รับสมัครเด็กนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม ประจำปีการศึกษา 2565 [ 1 มี.ค. 2565 ]173
 
|1หน้า 2|3|4|5|6|7