องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี: www.nasom.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 118 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 28 ธ.ค. 2564 ]6
42 ข้อมูลการท่องเที่ยวที่มีอยู่ในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม [ 24 ธ.ค. 2564 ]9
43 ประกาศยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวงฯ [ 29 พ.ย. 2564 ]186
44 ทะเบียนปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลนาโสม [ 3 ต.ค. 2564 ]11
45 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม [ 30 ก.ย. 2564 ]7
46 ประกาศ เรื่อง แจ้งปิดทำการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นาโสม [ 13 ก.ย. 2564 ]207
47 ประกาศ เรื่อง ขอความร่วมมือไม่ทิ้งขยะมูลฝอยลงในที่หรือสาธารณะ [ 7 ก.ย. 2564 ]203
48 การจัดบริการสาธารณะ ขององ์การบริหารส่วนตำบลนาโสม [ 7 ก.ย. 2564 ]203
49 ประชุมสภาอบต.นาโสม สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2564 ประจำปี 2564 [ 10 ส.ค. 2564 ]79
50 ประกาศ เรื่อง การระงับการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เนื่องจากขาดคุณสมบัติ ประจำเดือน สิงหาคม 2564 [ 4 ส.ค. 2564 ]214
51 ประกาศ เรื่อง การระงับการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการ เนื่องจากขาดคุณสมบัติ ประจำเดือน สิงหาคม 2564 [ 4 ส.ค. 2564 ]211
52 ขอเชิญประชุมสภาอบต.นาโสม สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2564 ประจำปี 2564 [ 29 ก.ค. 2564 ]78
53 ประกาศการยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามกฏกระทรวง ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตฯ [ 15 มิ.ย. 2564 ]215
54 ประกาศ การระงับการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เนื่องจากขาดคุณสมบัติ [ 8 มิ.ย. 2564 ]243
55 ประชาสัมพันธ์คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2564 คือ "เลิกสูบ ลดเสี่ยง คุณทำได้" [ 28 พ.ค. 2564 ]63
56 ประกาศจัดตั้ง อบต.นาโสม อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี [ 9 มี.ค. 2564 ]236
57 เปิดรับลงทะเบียนโครงการอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 3 มี.ค. 2564 ]217
58 เปิดลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 3 มี.ค. 2564 ]221
59 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2564 [ 22 ก.พ. 2564 ]219
60 ประชาสัมพันธ์การขยายระยะเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2564 [ 1 ก.พ. 2564 ]257
 
|1|2หน้า 3|4|5|6