องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี: www.nasom.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 118 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
61 การขยายระยะเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2564 [ 1 ก.พ. 2564 ]210
62 การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ และคนทุกวัย [ 25 ม.ค. 2564 ]67
63 กำหนดสมัยประชุมสภาอบต.นาโสม สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564 [ 21 ม.ค. 2564 ]70
64 ปราชญ์ชาว บ้าน และภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลนาโสม [ 20 ม.ค. 2564 ]65
65 รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 พร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินของสตง. [ 19 ม.ค. 2564 ]197
66 กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2564 และสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565 [ 19 ม.ค. 2564 ]63
67 รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 พร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินของสตง. [ 14 ม.ค. 2564 ]251
68 ขอเชิญประชุมสภา อบต.นาโสม สมัยสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่ 1/2564 ประจำปี 2564 [ 13 ม.ค. 2564 ]69
69 ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดภาษีป้าย พ.ศ.2563 [ 17 ธ.ค. 2563 ]197
70 ประกาศเรียกประชุมสภาอบต.นาโสม สมัยประชุมสามัญ สมัยที่4 ประจำปี พ.ศ.2563 [ 26 พ.ย. 2563 ]185
71 ขอเชิญประชุมสภาอบต.นาโสม สมัยประชุมสามัญ สมัยที่4 ปี 2563 ครั้งที่2/2563 [ 11 พ.ย. 2563 ]165
72 ประกาศระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาและการปรึกษาของอบต.นาโสม [ 5 พ.ย. 2563 ]171
73 ขอเชิญประชุมสภาอบต.นาโสม สมัยประชุมสามัญ สมัยที่4 ปี 2563 ครั้งที่1/2563 [ 2 พ.ย. 2563 ]168
74 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2563 [ 30 ต.ค. 2563 ]169
75 ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ [ 30 ต.ค. 2563 ]172
76 รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2563 [ 30 ต.ค. 2563 ]179
77 กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ [ 28 ต.ค. 2563 ]174
78 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ [ 28 ต.ค. 2563 ]170
79 คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล [ 1 ต.ค. 2563 ]64
80 คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล [ 1 ต.ค. 2563 ]65
 
|1|2|3หน้า 4|5|6