องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี: www.nasom.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 135 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
61 ทะเบียนปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลนาโสม [ 3 ต.ค. 2564 ]21
62 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม [ 30 ก.ย. 2564 ]22
63 ประกาศ เรื่อง แจ้งปิดทำการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นาโสม [ 13 ก.ย. 2564 ]224
64 ประกาศ เรื่อง ขอความร่วมมือไม่ทิ้งขยะมูลฝอยลงในที่หรือสาธารณะ [ 7 ก.ย. 2564 ]216
65 การจัดบริการสาธารณะ ขององ์การบริหารส่วนตำบลนาโสม [ 7 ก.ย. 2564 ]215
66 ประชุมสภาอบต.นาโสม สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2564 ประจำปี 2564 [ 10 ส.ค. 2564 ]100
67 ประกาศ เรื่อง การระงับการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เนื่องจากขาดคุณสมบัติ ประจำเดือน สิงหาคม 2564 [ 4 ส.ค. 2564 ]229
68 ประกาศ เรื่อง การระงับการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการ เนื่องจากขาดคุณสมบัติ ประจำเดือน สิงหาคม 2564 [ 4 ส.ค. 2564 ]224
69 ขอเชิญประชุมสภาอบต.นาโสม สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2564 ประจำปี 2564 [ 29 ก.ค. 2564 ]90
70 ประกาศการยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามกฏกระทรวง ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตฯ [ 15 มิ.ย. 2564 ]228
71 ประกาศ การระงับการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เนื่องจากขาดคุณสมบัติ [ 8 มิ.ย. 2564 ]254
72 ประชาสัมพันธ์คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2564 คือ "เลิกสูบ ลดเสี่ยง คุณทำได้" [ 28 พ.ค. 2564 ]73
73 ประกาศจัดตั้ง อบต.นาโสม อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี [ 9 มี.ค. 2564 ]250
74 เปิดรับลงทะเบียนโครงการอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 3 มี.ค. 2564 ]230
75 เปิดลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 3 มี.ค. 2564 ]233
76 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2564 [ 22 ก.พ. 2564 ]228
77 ประชาสัมพันธ์การขยายระยะเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2564 [ 1 ก.พ. 2564 ]270
78 การขยายระยะเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2564 [ 1 ก.พ. 2564 ]222
79 การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ และคนทุกวัย [ 25 ม.ค. 2564 ]77
80 กำหนดสมัยประชุมสภาอบต.นาโสม สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564 [ 21 ม.ค. 2564 ]83
 
|1|2|3หน้า 4|5|6|7