องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี: www.nasom.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 118 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
101 ขอเชิญประชุมสภาอบต.นาโสม สมัยประชุมสามัญ สมัยที่1 ปี2563 ครั้งที่ 1/2563 [ 20 ม.ค. 2563 ]162
102 ประกาศเรียกประชุมสภาอบต.นาโสม สมัยประชุมสามัญ สมัยที่1 ประจำปี พ.ศ.2563 [ 2 ม.ค. 2563 ]151
103 เรื่อง การให้ความรู้เรื่องสิทธิและหน้าที่สตรี [ 1 ม.ค. 2563 ]168
104 เรื่อง เมื่อลูกเบี่ยงเบนทางเพศ สามารถรักษาได้หรือไม่ พ่อแม่ควรรู้ ทำอย่างไรเมื่อลูกเบี่ยงเบนทางเพศ [ 1 ม.ค. 2563 ]167
105 เรื่อง สิทธิประโยชน์และความคุ้มครองคนพิการ [ 1 ม.ค. 2563 ]162
106 คำสั่ง 1006 เรื่อง มอบหมายหน้าที่การปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ของส่วนราชการภายใน อบต.นาโสม [ 12 ธ.ค. 2562 ]158
107 คำสั่งที่ 1004 เรื่องการแบ่งงานและมอบหมายงานหน้าที่ภายในกองช่าง [ 12 ธ.ค. 2562 ]158
108 คำสั่งที่ 1005 เรื่อง การแบ่งงานและมอบหมายงานหน้าที่ภายในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม [ 12 ธ.ค. 2562 ]161
109 คำสั่งที่ 98 เรื่อง การแบ่งงานและมอบหมายงานหน้าที่ภายในกองคลัง [ 9 ธ.ค. 2562 ]157
110 คำสั่งที่ 986 เรื่อง การแบ่งงานและมอบหมายงานหน้าที่ภายในสำนัปลัด [ 9 ธ.ค. 2562 ]163
111 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2562 [ 30 ต.ค. 2562 ]205
112 ประชาสัมพันธ์ การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ [ 1 ต.ค. 2562 ]159
113 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม [ 1 ต.ค. 2562 ]166
114 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง [ 1 ต.ค. 2562 ]164
115 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ตำแหน่งผอำนวยการกองคลัง [ 1 ต.ค. 2562 ]158
116 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ตำแหน่งผูอำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม [ 1 ต.ค. 2562 ]164
117 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่นตำบลนาโสม [ 1 ต.ค. 2562 ]163
118 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลกรปฏิงานพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงาน รอบการประเมินครั้งที่1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 3 ก.ย. 2562 ]162
 
|1|2|3|4|5หน้า 6