องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี: www.nasom.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 135 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
121 เรื่อง เมื่อลูกเบี่ยงเบนทางเพศ สามารถรักษาได้หรือไม่ พ่อแม่ควรรู้ ทำอย่างไรเมื่อลูกเบี่ยงเบนทางเพศ [ 1 ม.ค. 2563 ]177
122 เรื่อง สิทธิประโยชน์และความคุ้มครองคนพิการ [ 1 ม.ค. 2563 ]173
123 คำสั่ง 1006 เรื่อง มอบหมายหน้าที่การปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ของส่วนราชการภายใน อบต.นาโสม [ 12 ธ.ค. 2562 ]168
124 คำสั่งที่ 1004 เรื่องการแบ่งงานและมอบหมายงานหน้าที่ภายในกองช่าง [ 12 ธ.ค. 2562 ]167
125 คำสั่งที่ 1005 เรื่อง การแบ่งงานและมอบหมายงานหน้าที่ภายในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม [ 12 ธ.ค. 2562 ]172
126 คำสั่งที่ 98 เรื่อง การแบ่งงานและมอบหมายงานหน้าที่ภายในกองคลัง [ 9 ธ.ค. 2562 ]168
127 คำสั่งที่ 986 เรื่อง การแบ่งงานและมอบหมายงานหน้าที่ภายในสำนัปลัด [ 9 ธ.ค. 2562 ]175
128 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2562 [ 30 ต.ค. 2562 ]216
129 ประชาสัมพันธ์ การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ [ 1 ต.ค. 2562 ]170
130 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม [ 1 ต.ค. 2562 ]177
131 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง [ 1 ต.ค. 2562 ]179
132 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ตำแหน่งผอำนวยการกองคลัง [ 1 ต.ค. 2562 ]172
133 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ตำแหน่งผูอำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม [ 1 ต.ค. 2562 ]177
134 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่นตำบลนาโสม [ 1 ต.ค. 2562 ]176
135 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลกรปฏิงานพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงาน รอบการประเมินครั้งที่1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 3 ก.ย. 2562 ]173
 
|1|2|3|4|5|6หน้า 7